پی سی دیزاین | درباره تکنولوژی و اینترنت بیشتر بدانیم

السلام علیک یا اباعبدالله

30 11 2011

moharam

ما دو پیــالـــه ایـــم که لبـریـــز بـاده ایــــم          ایــن دو پــیــالـــه را به مــلــک هــم نداده ایــــم

تا وقـــت می‌کـــنیم حســـینیه می‌رویــــم          ما سـالـهـاســت شــیـعه‌ی گـریـان جـاده ایــــم

با هر ســـلام صبـــح به آقـــای بی کـــفن          انـــــگـــار روبــــروی حـــــرم ایـــــســتــاده ایــــم

با رعــیــــتــی خـــــانه‌ی اربــــاب با وفـــــا          احــســـاس مــی‌کـنـیــم که اربــــاب زاده ایــــم

شـکــر خـدا که نـان شب ما حسین شـد          مــــمـــنـون لـــطـــف مـــادر ایـن خـــانواده ایــــم

بـــال مــلا ئـــک اســت کـه مــا را مـیـاورد          یـعنـــــی ســــواره ایـــــم اگـــر چـه پیاده ایــــم

داریـم با حسین حسین پیـر میشـویم          خوشحال از این جوانی از دست داده ایم