پی سی دیزاین | درباره تکنولوژی و اینترنت بیشتر بدانیم

به مناسبت اربعین حسینی

27 02 2008

بارد چه؟ خون. که؟ دیده. چسان؟ روز و شب. چرا؟ از غم. کدام غم؟ غم سلطان اولیاء. نامش که بُد؟ حسین. ز نژاد که؟ از علی. مامش که بُد؟ فاطمه. جدّش که؟ مصطفی . چون شد؟ شهید شد. به کجا؟ دشت ماریه. کی؟ عاشر محرم. پنهان؟ نه٬ برملا. شب کشته شد؟ نه٬ روز. چه هنگام؟ وقت ظهر. شد از گلو بریده سرش؟ نی٬ نی٬ از قفا. سیراب کشته شد؟ نه. کس آبش نداد؟ داد. که؟ شمر. از چه چشمه؟ ز سرچشمه‌ی فنا.

مظلوم شد شهید؟ بلی. جرم داشت؟ نه. کارش چه بُد؟ هدایت. یارش که بُد؟ خدا. این ظلم را که کرد؟ یزید. این یزید کیست؟ ز اولاد هند. از چه کس؟ از نطفه‌ی زنا. خود کرد این عمل؟ نه٬ فرستاد نامه ای. نزد که؟ نزد زاده‌ی مرجانه‌ی دغا.

ادامه‌ی مطلب »